Vážení a milí čtenáři,

již mnoho let se na redakčních radách zaobíráme důležitým tématem: Jakými možnými způsoby lze ještě pomoci při vzdělávání a podpoře chrámových varhaníků a jak více vylepšit a zatraktivnit náš jediný český varhanický časopis, který k výše uvedenému účelu připravujeme k vydání. Tato problematika na nás doléhala se stále větší intenzitou, neboť si dobře uvědomujeme, že pokud se v něčem nepracuje na zlepšení kvality, obvykle dochází k nenápadnému pozvolnému úpadku.

Po dlouhodobých přípravách jsme se odhodlali k radikálnímu rozhodnutí. Abychom mohli v maximální míře naplnit cíle, které jsme si stanovili, musíme dát našemu konání jasný právní rámec. Redakční rada konaná v pátek 21.10.2022 v krásných prostorách kapucínského kláštera v Praze na Hradčanech se tak zároveň stala ustavující schůzí nově vzniklého spolku Varhaník z.s.

A co si od takového kroku slibujeme? Ve stanovách spolku, jehož hlavním účelem je vzdělávání a podpora chrámových varhaníků, máme samozřejmě uvedenou redakční činnost, pořádání varhanních kurzů, koncertů, přednášek a jiných vzdělávacích nebo kulturních akcí, nechybí ani pomoc při řešení problematiky spojené s péčí o varhany. I nadále jsme tedy rozhodnuti být co nejvíce nápomocni vám – chrámovým varhaníkům, tentokrát již na zcela oficiální bázi.

A jaké jsou naše konkrétní vize ohledně časopisu Varhaník? Velmi rádi bychom v budoucnu časopis nechali tisknout celý v barvě na křídovém papíře, aby v maximální kvalitě vynikla veškerá fotodokumentace k otištěným článkům – zejména k článkům o varhanách, u kterých by pak mohlo být zařazeno více obrázků. Také bychom rádi rozšířili i rozsah samotného časopisu – zde to záleží i na Vás – stále jsme vděčni za jakýkoliv váš autorský příspěvek do časopisu – přeci jen chceme, aby byl Varhaník opravdu časopisem všech varhaníků. Pevně věříme, že se tak náš časopis stane ozdobou Vašich knihoven a archivů. Přes tato rozšíření bychom ale velmi rádi ponechali cenu časopisu na současné úrovni – nechceme Vás zejména v této nelehké době zatěžovat dalšími výdaji.

To všechno jsou ale kroky, které se neobejdou bez podpory finanční. Fakt, že členové redakční rady od samého začátku pracují bez nároku na jakýkoliv honorář, bohužel přestal postačovat k udržení ceny časopisu vzhledem k neustále rostoucím tiskovým a distribučním nákladům. A tak jednou z klíčových věcí, které si slibujeme od založení spolku Varhaník z.s., je možnost získávání sponzorských darů. Jako spolek můžeme vydávat potvrzení o těchto darech, které si pak dotyčný sponzor může odečíst z daní. Moc tedy prosíme Vás, naše příznivce a čtenáře – pomozte nám udržet a zkvalitnit jediný český varhanický časopis. Pokud Vy sami, či někdo z Vašeho okolí by byl ochoten přispět svým finančním darem, pošlete jej prosím na účet spolku č. 2302387481/2010 vedený u Fio banky a zároveň Vás poprosíme o zaslání údajů potřebných k vystavení smlouvy o daru (Jméno, adresa, rodné číslo, případně IČO) na mail: info@casopisvarhanik.cz. Seznam dárců (pokud nebudete chtít zůstat na vlastní žádost v anonymitě) budeme také pravidelně otiskovat v časopise Varhaník.

Moc děkujeme a přejeme krásné chvíle nad stránkami časopisu Varhaník!

Za redakční radu Jan Steyer