Varhaník – časopis pro varhanickou praxi vychází 4× ročně a je zasílán poštou předplatitelům. Cena každého čísla, zahrnujícího zpravidla 28 stran textu + notovou přílohu, je 75 Kč včetně poštovného.

Časopis vydává Tiskárna BRUK s. r. o., Praha 10. Předplatné zajišťuje jménem vydavatele společnost SEND Předplatné spol. s r.o.

Pro náměty k časopisu využijte kontakt na redakci.